สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่

มีมาตรการในการที่จะของดรับของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในทุกๆปี